ДГ Ралица гр. Русе - За нас


Изработка на сайтове, визитки, реклама, графичен дизайн и др. от Уеб Дизайнс ЕООД

НАЧАЛО КАЧИ ЗА НАС ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ ЗА КОНТАКТИ УЕБ РОДИТЕЛ
Търси     Чат    ДГ ”Ралица” е общинска детска градина, институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпване в 1 клас в съответствие с ДОС за предучилищна възраст. 

В нея децата имат следните права:

1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна  среда.

2. Да бъдат активни участници в образователния процес.

3. Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Процесът на  възпитание, социализация и обучение на децата  осъществяваме чрез взаимодействие и сътрудничество с родителите.
Основната цел, която си поставяме е максимално да развиваме потенциала на всяко дете, да търсим всички възможности за пълноценна социална реализация и усъвършенстваме способностите му в процеса на образователно развитие.

Педагогическият колектив на ДГ ”Ралица” определя основни  приоритети в своята работа:

• Непрекъснато повишаване  квалификацията и професионалната компетентност на педагогическите специалисти в съответствие с активното и пълноценно участие в многообразни дейности и проекти.

• Съхраняване на най-ценното в образователната традиция и обвързване с европейските стандарти за учене през целия живот.